Nuorten Vanamo Vihti ja Nuorisokoti Kallio Karkkila

Nuorten Vanamo Vihti ja Nuorisokoti Kallio Karkkila ovat yksityisiä 7-paikkaisia lastensuojelun erityisyksikköitä 10 - 17-vuotiaille nuorille.

Toteutamme suunnitelmallista ja yksilöityä perhetyötä yhdessä kotikunnan lastensuojelusta vastaavan viranomaisen kanssa. Psykiatrian erityisosaaminen ja kuntouttava päihdetyö ovat keskeinen osa toimintaamme. Teemme yhteistyötä nuoren oman koulun sekä alueellisen perusopetuksen kanssa.

Voimme antaa kotiopetusta, joka suunnitellaan yhdessä nuoren oman koulun tai sijoituskunnan nimeämän koulun / vastuuopettajan kanssa. Koulunkäynti voidaan tarvittaessa toteuttaa ”askel askeleelta”, aloittaen ensin osa oppiaineista koulussa, muut Vanamossa, lisäten määrää pikkuhiljaa. Alussa lapsi saatetaan kouluun ja haetaan kotiin ollen tarvittaessa tukena myös koulupäivän aikana. Alkuun tavoitteena ovat lapsen onnistumisen kokemukset koulunkäynnistä ja pidemmän aikavälin tavoitteena lapsen paluu kokopäiväiseen koulunkäyntiin lapselle nimetyssä koulussa.

Kenelle?

Tarjoamme 10-17 -vuotiaille nuorille ympärivuorokautista kuntoutusta, kasvatusta sekä turvallisia rajoja.

Vanamoon otetaan vastaan kriisitilanteessa sijoitettavia nuoria ja toteutetaan intensiivistä arviointi- / selvittelyjaksotyöskentelyä sekä elämäntapapysähdysjaksoa esimerkiksi vakavasta päihdeongelmasta kärsivien nuorten kohdalla.

Kriisisijoituksen aikana nuoren lähellä on jatkuvasti ohjaaja tukemassa kriisistä selviämistä, luomassa turvallisuutta, rauhoittamassa ja huolehtimassa muista nuoren tarpeista. Vanamoon nuori voi tulla kiireellisesti sijoitettuna ympäri vuorokauden, avohuollon tukitoimena sijoitettuna tai huostaanotettuna.

Vanamon työntekijöillä on kokemusta monikulttuurisesta työstä. Tuemme nuorta ja hänen perhettään kulttuurisensitiivisesti ja kunnioittaen nuoren taustaa sekä vakaumusta. Myös seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuuteen liittyvät teemat ovat osa työntekijöidemme ammatillista osaamista.

Miten?

Toimintamme tavoitteena on luoda nuorelle kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa tuetaan nuoren kasvua ja kehittymistä kohti aikuisuutta. Tavoitteemme on luoda nuorelle hyvään vuorovaikutukseen ja luottamukseen perustuva kanssakäymisen malli.

Vanamossa toimintamme perustuu perhe- ja verkostokeskeiseen kuntouttavaan työhön, jota toteutamme yhdessä mm. koulutoimen, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Nuorisokodissamme moniammatillinen työyhteisö takaa nuorelle tilanteeseen nähden parhaan mahdollisen ympäristön, jossa on turvallista kasvaa kohti aikuisuutta. Autamme nuorta saamaan vahvan otteen omasta elämänhallinnasta ja asetamme nuoren kanssa tavoitteita tulevalle elämälle. Onnistumisen elämyksien kautta haluamme vahvistaa nuoren minäkäsitystä ja elämänmyönteisyyttä.

Päihdetyössä käytämme motivoivaa haastattelua ja ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä. Teemme sekä yksilötyötä, että ryhmämuotoista päihdekuntoutusta. Fyysisen ja psyykkisen kuntoutuksen lisäksi huomioimme sosiaalisen kuntoutuksen tarpeet. Arvioimme nuoren vointia ja päihteiden käyttöä monilla eri menetelmillä ja mukautamme kuntoutusta sen vaikuttavuuden sekä nuoren tarpeiden mukaan. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Toimintamme peruslähtökohdat
  • Kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö
  • Yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen
  • Voimavaralähtöinen kuntoutus
  • Peruskoulun suorittamisen tukeminen
  • Päihde- ja rikoskierteen pysäytysjaksot
Arvot
  • Yksilöllisyyden kunnioittaminen
  • Oikeus turvalliseen lapsuuteen
  • Perhekeskeisyys
  • Toiminnan suunnitelmallisuus
  • Avoimuus